Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një palestër ka përmasat 80 m gjatësi, 40 m gjerësi dhe 15 m lartësi. Kur është fresk, ajri brenda saj e ka dendësinë 1.3 kg/m3.

  1. Llogaritni vëllimin e ajrit në palestër në m3.
  2. Llogaritni masën e ajrit. Tregoni çfarë formule do të përdorni.