Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kopjoni dhe plotësoni tabelën më poshtë, që jep informacion mbi lëvizjen e disa objekteve.