Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Skiconi grafikët shpejtësi-kohë që u korrespondojnë këtyre dy situatave.

  1. Një objekt niset nga prehja dhe lëviz me nxitim konstant.
  2. Një objekt zhvendoset me shpejtësi konstante. Pastaj ai ngadalëson dhe ndalon.