Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një vrapues përshpejton nga prehja në 8.0 m/s në 2.0 s. Sa është nxitimi i tij?