Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Lexoni fjalinë që vijon:

Veprimi i një force mund ta bëjë një trup të ndryshojë drejtimin e lëvizjes, të përshpejtojë ose të ngadalësojë.

Rishkruajeni këtë fjali duke zëvëndësuar fjalët me gërma të pjerrëta me termat shkencore për to.