Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Diagrami paraqet një zhytës nën ujë.

  1. Llogaritni forcën rezultante që vepron mbi zhytësin.
  2. Shpjegoni si do të ndryshojë lëvizja e tij.