Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një makinë ecën në një rrugë rrethore me shpejtësi konstante. Mbi makinën vepron një forcë. Sa është këndi mes forcës dhe shpejtësisë së makinës? Vizatoni një diagram që ilustron përgjigjen tuaj.