Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kopjoni fjalitë që vijojnë, duke i plotësuar me fjalët e përshtatshme.

  1. Kur një trup është në ekuilibër, forca ... që vepron mbi të është zero.
  2. Kur një trup është në ekuilibër, efekti rrotullues rezultant mbi të është ... .