Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Vizatoni figurat e dy objekteve: njëri me qendrën e masës poshtë dhe bazë të gjerë dhe tjetri me qendrën e masës lart dhe bazë të ngushtë. Shënoni qendrën e masës të secilit.
  2. Shënoni saktë fjalët "objekt i qëndrueshëm" dhe "objekt i paqëndrueshëm" mbi këta dy objekte.