Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Mbi një tra të gjatë të drejtë, në largësi xx nga qendra e rrotullimit, vepron një forcë FF.

  1. Vizatoni një diagram që paraqet këtë.
  2. Shkruani formulën që do të përdornit për të llogaritur momentin e kësaj force.
  3. Kopjoni dhe plotësoni tabelën, duke dhënë njësitë e secilës nga këto madhësi. (Jepni simbolet e tyre.)