Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Diagrami paraqet prerjet e dy mureve të ndërtuara me tulla. Cili nga muret ka më pak gjasa të zhytet në tokë dhe pse?
  2. Diagrami paraqet dy katrorë horizontalë P e Q. i) Thoni se cilat (dy) madhësi do të na duheshin për të llogaritur shtypjen atmosferike në katrorin P. ii) Sipërfaqja e P është katër herë më e madhe se ajo e Q. Kopjoni dhe plotësoni fjalitë që vijojnë: 1) Shtypja atmosferike në P është ... shtypje atmosferike në Q. 2) Forca e ushtruar nga atmosfera mbi P është ... forca e ushtruar nga atmosfera mbi Q.