Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Ligji i Hukut përshkruan si lidhet zgjatja e një suste me ngarkesën në të.

  1. Formuloni me fjalë ligjin e Hukut.
  2. Ligji i Hukut mund të shkruhet F=kxF=kx. Rishkruajeni këtë formulë me fjalë.
  3. Skiconi grafikun zgjatje-ngarkesë për një sustë. Shënoni cila pjesë e grafikut i bindet ligjit të Hukut, si edhe kufirin e përpjesëtueshmërisë.