Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kopjoni dhe plotësoni fjalitë që vijojnë, me fjalët rritet ose zvogëlohet.

  1. Shtypja ... kur rritet forca që ushtrohet.
  2. Shtypja ... kur forca vepron mbi një sipërfaqe më të madhe.
  3. Shtypja ... kur hyni më thellë në një lëng.
  4. Shtypja ... kur ngjiteni më lart në atmosferë.