Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Shkruani me fjalë lidhjen mes shtypjes, forcës dhe sipërfaqes.
  2. Shkruani të njëjtën formulë me simbole.
  3. Kopjoni dhe plotësoni tabelën me njësitë për secilën nga madhësitë.