Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Një nxënës ka një sustë të shkurtër. Atij i kërkohet të studiojë si ndryshon gjatësia e sustës me rritjen e ngarkesës në të. Përshkruani procedurën eksperimentale që duhet të ndjekë nxënësi, duke specifikuar aparatet që i nevojiten dhe matjet që duhet të bëjë.