Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kopjoni dhe plotësoni tabelën e mëposhtme, duke vendosur në kolonën e parë emrin e secilës nga format e energjisë.