Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Lavjerrësi fillimisht ndodhet në pozicionin X, i paraqitur në diagram. Pastaj ai çohet në pozicionin Y dhe lëshohet. Ai lëkundet nga Y në Z e pastaj kthehet në Y. Kopjoni fjalitë që vijojnë, duke plotësuar pikat me fjalën e përshtatshme. Neglizhoni rezistencën e ajrit.

Për ta çuar lavjerrësin nga X në Y, duhet të bëjmë ... mbi të dhe energjia ... e tij të rritet, sepse rritet lartësia mbi tokë. Ndërsa lëviz drejt X, një pjesë e energjisë së lavjerrësit shndërrohet në energji ... . Gjatë lëkundjes nga Y në Z dhe sërish në Y, energjia e plotë ... . Njësia matëse e energjisë quhet ... .