Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Energjia mund të shndërrohet nga një formë në një tjetër. Ajo mund të transferohet nga një objekt në një tjetër. Kopjoni dhe plotësoni fjalitë që vijojnë.

  1. Kur energjia shndërrohet nga një formë në një tjetër, një pjesë e saj mund të shkojë dëm, shpesh në formën e ... .
  2. ... na tregon pjesën e energjisë që shkon dëm.
  3. Sasia totale e energjisë nuk ndryshon. Ky njihet si ligji i ... së energjisë.