Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Jepni formulat me të cilat llogariten madhësitë që vijojnë dhe shpjegoni kuptimin e simboleve në to.

  1. energjia kinetike
  2. energjia potenciale e rëndesës