Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Diagrami përshkruan një shndërrim energjie. Kopjoni dhe plotësoni barazimet që vijojnë lidhur me këtë shndërrim energjie.

  1. energjia e çuar dëm =
  2. rendimenti =