Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kopjoni dhe plotësoni fjalitë që vijojnë, duke përdorur një nga këto fjalë:

  1. Një ... energjie është diçka prej nga mund të marrim energji.
  2. Shumica e energjisë që përdorim e ka zanafillën tek ... .
  3. Burimet ... zëvëndësohen nga natyra pasi i kemi përdorur.
  4. Qymyri dhe ... të tjera janë shembuj të burimeve ... të energjisë.
  5. Energjia që mbart ... mund të përdoret për të vërtitur turbinat, për të gjeneruar ... .