Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Zbërthimi bërthamor dhe bashkimi bërthamor janë procese që nënkuptojnë ndryshime në bërthamën e atomit. Kopjoni fjalitë që vijojnë dhe vendosni këto dy terma aty ku duhet.

  1. Në Diell energjia çlirohet nga ... .
  2. ... është procesi në të cilin energjia çlirohet nga uraniumi në reaktorët bërthamorë.