Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shpjegoni se si burimet e energjisë që vijojnë varen nga Dielli:

  1. karburanti nga biomasa, si p.sh., druri;
  2. elektriciteti i prodhuar nga një hidrocentral.