Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

  1. Në vijim japim një listë të disa burimeve të energjisë që mund të përdoren për të gjeneruar elektricitet. Cilat prej këtyre varen nga konsumi i një karburanti?
  2. Në vijim keni një listë të pajisjeve që shndërrojnë energjinë nga një formë në një tjetër. Cili prej tyre shndërron: i) energjinë kimike në energji të dritës; ii) energjinë elektrike në energji mekanike; iii) energjinë e zërit në energji elektrike?