Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kur pika e zbatimit të një force zhvendoset, ajo kryen punë. Kopjoni dhe plotësoni fjalitë që vijojnë, duke vendosur më shumë ose më pak në vend të pikave.

  1. Kur zhvendoset, një forcë e madhe kryen ... punë se një forcë e vogël.
  2. Sa më e madhe të jetë largësia e zhvendosjes së forcës, aq ... është puna që ajo kryen.