Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Shkruani lidhjen mes punës së kryer dhe energjisë së transferuar.