Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Iliri tërheq një arkë mbi një rrafsh të pjerrët, si në diagram. Aty tregohet forca me të cilën ai tërheq arkën dhe pesha e arkës.

  1. Llogaritni punën e kryer nga forca tërheqëse e Ilirit.
  2. Sa rritet energjia potenciale e arkës?