Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Vizatoni një diagram që paraqet tri gjendjet agregate të lëndës dhe ndryshimet mes tyre.