Fizika 10-11: Pjesa e Parë

David Sang

Pyetja

Kopjoni dhe plotësoni fjalitë që vijojnë, duke shkruar fjalët shpejt ose ngadalë në vend të pikave.

  1. Lëngu do të avullojë më ... kur temperatura është e ulët.
  2. Lëngu do të avullojë më ... kur sipërfaqja është më e madhe.
  3. Lëngu do të avullojë më ... kur ka erë.