Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Grafiku i skicuar në figurën 1.10 (e mëposhtme) jep varësinë e zhvendosjes nga koha gjatë udhëtimit të një autobuzi. Çfarë informacioni mbi këtë udhëtim mundeni të vilni nga ky grafik?