Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një makinë e vjetër drejtohet drejt jugut. Në tabelën 1.5 (e mëposhtme) jepet largësia e përshkuar pas çdo ore udhëtim.

  1. Ndërtoni grafikun largësi-kohë që i korrespondon këtij udhëtimi.
  2. Nga grafiku gjeni shpejtësinë e makinës (në kmh-1) gjatë tri orëve të para të këtij udhëtimi.
  3. Sa është shpejtësia mesatare e makinës (në kmh-1) gjatë gjithë udhëtimit?