Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një nxënës ecën 8.0 km drejt juglindjes e pastaj 12 km drejt perëndimit.

  1. Vizatoni diagramin vektorial që paraqet këtë trajektore. Me ndihmën e diagramit, gjeni zhvendosjen rezultante.
  2. Llogaritni zhvendosjen rezultante. Sqaroni si i kryet llogaritjet.