Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Grafiku i figurës 2.19 paraqet lëvizjen e një objekti që ka nxitim të ndryshueshëm. Me vizore (me shumë kujdes) hiqni tangjente në pikën P.

  1. Cilat janë vlerat e kohës dhe shpejtësisë në këtë pikë?
  2. Vlerësoni nxitimin e objektit në këtë pikë.