Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një makinë kryen një rrotullim të plotë në një pistë rrethore me shpejtësi konstante prej 120 kmh-1.

  1. Nëse për të kryer një rrotullim nevojiten 2.0 minuta, tregoni se gjatësia e pistës është 4.0 km.
  2. Shpjegoni pse dallohen vlerat e mesatares së shpejtësisë dhe shpejtësisë mesatare.
  3. Gjeni madhësinë e zhvendosjes së makinës për një minutë. (Perimetri i rrethit është 2πR2\pi R, ku RR është rrezja e rrethit.)