Fizika 12 (me zgjedhje)

David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside

Pyetja

Një varkë niset nga pika A dhe drejtohet drejt pikës B (figura e mëposhtme). Udhëtimi zgjat 60s. Llogaritni:

  1. largësinë e përshkuar nga varka
  2. zhvendosjen e plotë të varkës
  3. shpejtësinë mesatare të varkës

Kujtoni se vektorët kanë madhësi dhe drejtim.