Kopertina e librit Fizika 12 (me zgjedhje)

Zgjidhja e ushtrimit 6

Zgjidhja e ushtrimit 6 të mësimit Pyetje mbi Kapitullin 15 në librin Fizika 12 (me zgjedhje) nga shtëpia botuese Mediaprint me autorë David Sang, Graham Jones, Gurinder Chadha dhe Richard Woodside.

Pyetja

a) Forca që vepron mbi një përcjellës të vendosur në fushë magnetike është në përpjestim të drejtë me intensitetin e rrymës që kalon në përcjellës. Bëni diagramin dhe përshkruani si mund të demonstrohet kjo në laboratorin e shkollës.

b) Në një pikë të dhënë mbi sipërfaqen e Tokës, përbërësja horizontale e fushës magnetike të saj është 1.6×1051.6\times10^{-5} T. Një përcjellës me gjatësi 3.0 m dhe rëndesë 0.020 N është vendosur mbi tryezën e laboratorit në drejtim lindje-perëndim. Kur në përcjellës rrjedh një rrymë e madhe, ai shkëputet nga sipërfaqja e tryezës.

  1. Cili është kahu i rrymës në përcjellës?
  2. Llogaritni intensitetin minimal të rrymës që nevojitet për ta shkëputur përcjellësin nga tryeza.