Focus 4 (workbook)

Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski dhe Beata Trapnell

Pyetja

Match the sentences in Exercise 1 with their functions.