Focus 4 (workbook)

Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski dhe Beata Trapnell

Pyetja

Write three sentences about each sign.