Focus 4 (workbook)

Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski dhe Beata Trapnell

Pyetja

Write the types of shops. Remember to add apostrophes where necessary.