Matematika 12 (me zgjedhje)

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Keith Gallick, Daniel Goldberg, Anne McAteer, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Joe Petran, Keith Bledger, Cong San, Harry Smith, Geoff Staley dhe Dave Wilkins

Pyetja

Shkruaj mohimin e secilit nga pohimet që vijojnë:

  1. Të gjithë njerëzit e pasur janë të lumtur.
  2. Nuk ka numra të thjeshtë midis 10 milion dhe 11 milion.
  3. Në qoftë se pp dhe qq janë numra të thjeshtë atëherë (pq+1)(pq + 1) është një numër i thjeshtë.
  4. Të gjithë numrat e formës 2n12^n - 1 janë ose numra të thjeshtë ose shumëfisha të 3.
  5. Të paktën një nga pohimet e mësipërme është i vërtetë.