Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Zgjidh këto ekuacione kuadratike duke plotësuar katrorin. Përgjigja të lihet në formën irracionale.

  1. x2+6x+1=0x^2 + 6x + 1 = 0
  2. x2+12x+3=0x^2 + 12x + 3 = 0
  3. x2+4x2=0x^2 + 4x - 2 = 0
  4. x210x=5x^2 - 10x = 5