Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

x214x+1=(x+p)2+qx^2 - 14x + 1 = (x+p)^2 + q, ku pp dhe qq janë konstante.

  1. Gjej vlerat e pp dhe qq.
  2. Me anë të përgjigjes në pikën a, ose ndryshe, trego se zgjidhjet e ekuacionit x214x+1=0x^2 - 14x + 1 = 0 mund të shkruhen në formën r±s3r \pm s\sqrt{3}, ku rr dhe ss janë konstante që duhen gjetur.