Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Duke plotësuar katrorin, trego se zgjidhjet e ekuacionit x2+2bx+c=0x^2 + 2bx + c = 0 jepen nga formula x=b±b2cx = -b \pm \sqrt{b^2 - c}.