Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Funksioni ff është përcaktuar nga f(x)=32x28(3x)+27f(x) = 3^{2x} - 28(3^x) + 27, xRx \in R.

  1. Shkruaj f(x)f(x) në formën (3xa)(3xb)(3^x - a)(3^x - b), ku aa dhe bb janë konstante reale.
  2. Me anë të kësaj gjej dy rrënjët e f(x)f(x).