Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Këto skica janë grafikë të funksioneve kuadratike të formës y=ax2+bx+cy = ax^2 + bx + c. Gjej vlerat e aa, bb dhe cc për secilin funksion.