Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Provo që, në qoftë se vlerat e aa dhe cc nuk janë zero, atëherë është përherë e mundur të gjendet një vlerë e bbf(x)=ax2+bx+cf(x)=ax^2+bx+c të ketë dy rrënjë reale të ndryshme.
  2. A është përherë e mundur të gjendet një vlerë bb e tillë që f(x)f(x) të ketë dy rrënjë të barabarta? Shpjego përgjigjen tënde.