Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Zgjidh sistemet e ekuacioneve. Jepe përgjigjen në formë irracionale sa më të thjeshtë:

  1. {xy=6xy=4\begin{cases} x-y=6 \\ xy=4 \end{cases}
  2. {2x+3y=13x2+y2=78\begin{cases} 2x+3y=13 \\ x^2+y^2=78 \end{cases}