Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Me anë të eleminimit të yy nga ekuacionet {y=24x3x2+xy+11=0\begin{cases} y=2-4x \\ 3x^2+xy+11=0 \end{cases} trego se x22x11=0x^2-2x-11=0.
  2. Nga kjo, ose ndryshe, zgjidh sistemin e ekuacioneve {y=24x3x2+xy+11=0\begin{cases} y=2-4x \\ 3x^2+xy+11=0 \end{cases}. Përgjigja të jepet në formën a±b3a \pm b\sqrt{3}, ku aa dhe bb janë numra të plotë.