Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

Në secilin rast: i) vizato grafikët në të njëjtin sistem boshtesh koordinative për secilin çift ekuacionesh; ii) gjej koordinatat e pikës së prerjes:

  1. y=3x5y=3x\begin{aligned} &y = 3x-5 \\ &y = 3-x \end{aligned}
  2. y=2x7y=83x\begin{aligned} &y = 2x-7 \\ &y = 8-3x \end{aligned}
  3. y=3x+23x+y+1=0\begin{aligned} &y = 3x+2 \\ &3x+y+1 = 0 \end{aligned}