Matematika 12

Greg Attwood, Jack Barraclough, Ian Bettison, Alistair Macpherson, Bronwen Moran, Su Nicholson, Diane Oliver, Joe Petran, Keith Bledger, Harry Smith, Geoff Staley, Robert Ward-Penny dhe Dave Wilkins

Pyetja

  1. Në të njëjtin sistem boshtesh koordinative skico grafikun e vijës me ekuacion x2+y=9x^2+y=9 dhe të drejtëzës me ekuacion 2x+y=62x+y=6.
  2. Gjej koordinatat e pikave të prerjes.
  3. Kontrollo zgjidhjet e tua me anë të zëvëndësimit.